Salmo macrostigma (Teleostei, Salmonidae): Nothing more than a brown trout (S-trutta) lineage?