CHROMOSOMAL PHYLOGENY AND EVOLUTION IN THE GENUS MASTOMYS (MAMMALIA, RODENTIA)